Diamond Low Profile

Diamond Low Profile

Diamond Low Profile

diamond-low-profile-perfume-bottle-CAD-350px


BOTTLE SIZES: NECK SIZES:
100 ml GCMI 15/415 or FEA Ø 15
50 ml FEA Ø 13
30 ml GCMI 13/415 or FEA Ø 13
9 ml FEA Ø 13
CAPS: SURLYN